מסמכי יסוד

  • תעודת מלכ”ר

  • תעודת התאגדות של חברה

  • אישור רשם חברה

  • אישור ניהול ספרים תקין

  • אישור לצורך ניכוי מס